Pitanja i odgovori

Razminiranje i društveno-gospodarska integracija

Što je svrha projekta?

Projekt se sastoji od dvije komplementarne cjeline koje su ujedno ključne sastavnice protuminskog djelovanja – humanitarno razminiranje i pomoć osobama stradalima od mine/neeksplodiranih ubojnih sredstava/eksplozivnih ostataka rata. U tom smislu, prvo će se provesti razminiranje Kotar šume u Sisačko-moslavačkoj županiji, područje koje je visoko zagađeno minama i samim time iznimno opasno. Razminiranje je stoga preduvjet sigurnosti stanovništva koje živi na tom području. U drugoj fazi, započet će program društveno-gospodarskog osnaživanja minskih stradalnika koji će obuhvatiti uspostavu jedinstvene baze podataka o stradalim osobama u RH i analizu njihovih potreba. To će biti temelj na kojem će se kreirati različiti programi za krajnje korisnike, a u svrhu povećanja njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada. Ove aktivnosti će se provoditi na području Republike Hrvatske koje je bilo zahvaćeno stradavanjem u Domovinskom ratu.

Koje je trajanje projekta?

Provedba projekta će trajati 48 mjeseci. Naime, razminiranje će biti završeno u razmjerno kratkom vremenu dok će aktivnosti predviđene u društveno-gospodarskoj komponenti biti izvođene u dužem vremenskom roku zbog svoje sveobuhvatnosti. U tom smislu, druga komponenta uključit će niz dionika što u konačnici treba rezultirati stvaranjem okvira koji će osigurati da se podrška pruži onima kojima zaista treba. Ova suradnja involvirat će nadležna državna tijela i institucije (zdravstvo, branitelji, HZZ, HZJZ, HZMO, POSI itd.).

Koliko iznosi proračun projekta?

Ukupni proračun projekta je 3.530.000,00 CHF, pri čemu je nacionalno sufinanciranje 533.404,40 CHF. Vrijednost komponente razminiranja je 2.814.000,00 CHF, od čega je 2.391.900,00 CHF švicarski doprinos, dok RH sudjeluje sa 422.100,00 CHF. Socijalno-društvena komponenta iznosi 716.000,00 CHF, od čega 604.695,60 CHF švicarskog doprinosa te 111.304.40 CHF nacionalnog sufinanciranja.

Koliko je ljudi u RH stradalo od mina/neeksplodiranih ubojnih sredstava/eksplozivnih ostataka rata?

Prema podacima u Bazi podataka o minskim incidentima koju održava Hrvatski centar za razminiranje, u razdoblju 1996. – 2016. zabilježeno je 595 stradavanja, od čega 203 smrtna. Pritom se ističe upravo Sisačko-moslavačka županija kao jedno od područja s najvećim brojem stradavanja. Od 1996. do 2016. na području SMŽ zabilježeno je 114 minskih incidenata sa 38 smrtnih slučajeva te 48 teških ozljeda. Na području pak Kotar šume, u istom je razdoblju u 16 minskih incidenata smrtno stradalo 10, a teško ozlijeđeno 6 osoba.

Zašto je baš Kotar šuma izabrana za razminiranje?

Sisačko-moslavačka županija, sa 75 km2 minski sumnjivog područja, drži drugo mjesto po minskoj zagađenosti u RH. Od tog broja, 74% otpada na šume i šumsko zemljište, dok se na području Grada Petrinje (koje obuhvaća 380 km2) još nalazi više od 15 km2 minski sumnjive površine, koja dakako predstavlja ugrozu za stanovništvo te priječi društveni i gospodarski razvoj. Više od polovice ove minski sumnjive površine otpada upravo na Kotar šumu, kroz koju je u Domovinskom ratu prolazila linija bojišnice/razdvajanja, a djelomično je bila i okupirana. Ukratko, minska zagađenost predstavlja prijetnju sigurnosti ljudi te usporava ili čak zaustavlja postkonfliktni oporavak i razvoj. U tom smislu, humanitarno razminiranje je u nekoj široj perspektivi jedna od glavnih poluga izgradnje mira budući da uključuje lokalne zajednice na način da aktivno sudjeluju u donošenju odluka o svom daljnjem razvoju. I kao takvo, doista je puno više od jedne zahtjevne i opasne, ali ipak tehničke/fizičke aktivnosti.

Eurostars

Što je Eurostars?

Eurostars je javno financiran program i trenutno je podržan od strane 36 zemalja članica EUREKE i Europske unije. Podržava istraživačko – razvojna mala i srednja poduzeća koja razvijaju inovativne proizvode, procese i usluge za ostvarivanje konkurentske prednosti pružajući financiranje međunarodnih inovativnih projekata.

Što je cilj suradnje?

Cilj projekta je potpora istraživačko – razvojnim tvrtkama, omogućujući im kvalitetniju prijavu unutar Eurostars programa s međunarodnim partnerima. Ciljani učinak je rast međunarodne inovativne suradnje koja uključuje hrvatske tvrtke, kreiranje novih poslova i inovativnih proizvoda na tržištu.

Koja je vrijednost i trajanje projekta?

Projekt vrijedi oko 1,2 milijun CHF, od čega Švicarska investira 1 mil CHF do kraja 2024. godine.

Koje aktivnosti su predviđene projektom?

Projektom je predviđeno povrat sredstava za potpore hrvatskim sudionicima Eurostars projekata (oko 1 milijun CHF), a oko 0,2 milijuna CHF bit će investirano u promociju samog programa, logistiku događanja (radionice, poduzetničke misije, suradničke susrete, uključujući i sufinanciranje putnih i smještajnih troškova za hrvatske poduzetnike koji budu u njima sudjelovali).

Što poduzetnici imaju od ovog projekta?

Hrvatske tvrtke će imati priliku sudjelovati u međunarodnim susretima (sastanci 1-na-1, poduzetničke misije, treninzi o pisanju projektnih prijava), za što će im biti sufinancirani troškovi, kao i što će moći dobiti voucher za korištenje konzultantskih usluga prilikom pripreme Eurostars aplikacije.

Projekti vodno-komunalne infrastrukture u Delnicama, Fužinama i Brodu Moravicama

Tko su dionici projekta?

  • Posredničko tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
  • Provedbena agencija: Hrvatske vode, Jedinica za provedbu projekta ustrojena unutar Hrvatskih voda – Jedinica za provedbu nacionalnih vodnogospodarskih projekata
  • Krajnji korisnik: Komunalno poduzeće KP Delnice, od 2013. godine Javni isporučitelj vodne usluge JIVU, u vlasništvu jedinice lokalne samouprave JLS

Što je cilj projekta?

Cilj projekta je poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Delnice, Fužine, Brod Moravice na području Gorskog Kotara, u kontekstu provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 03.11.1998.)
Krajnji cilj je zaustavljanje razvojne stagnacije te poboljšanje kvalitete života stanovništva na području Gorskog Kotara.

Iznos i financiranje projekta?

Projekti vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Delnice te općina Fužine i Brod Moravice financirat će se doprinosom švicarske vlade u visini od cca 21,5 milijuna švicarskih franaka do ukupno 85% neto investicije potprojekta. Ostalih 15% investicije bez PVDa, financirat će se sredstvima krajnjih korisnika (10%) i Hrvatskih voda (5%)

Područje koje je obuhvaćeno projektom?

Projektima je obuhvaćeno područje Grada Delnice te općina Fužine i Brod Moravice. Upravljanje vodno-komunalnom infrastruturom na tom području u nadležnosti je komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. Delnice.

Radovi koji će se izvoditi i procijenjeni troškovi

Aglomeracija Delnice
Na predmetnom području planira se dogradnja sustava odvodnje te rekonstrukcija objekata vodopskrbnog sustava, a procijenjeni troškovi iznose cca 79 milijuna kuna.

Aglomeracija Fužine
Na predmetnom području planira se izgradnja objekata sustava odvodnje (izgradnja kanalizacijskih kolektora i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (2.500 ES) te rekonstrukcija objekata vodopskrbnog sustava, a procijenjeni troškovi iznose cca 60 milijuna kuna.

Aglomeracija Brod Moravice
Na predmetnom području planira se izgradnja objekata sustava odvodnje (izgradnja kanalizacijskih kolektora i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (1.630 ES) te rekonstrukcija objekata vodopskrbnog sustava, a procijenjeni troškovi iznose cca 38 milijuna kuna.

Blok darovnica za nevladine udruge

Koji je cilj projekta?

Cilj projekta je promicanje doprinosa civilnoga društva ekonomskoj i društvenoj koheziji kao bitnog faktora razvoja i sudjelovanja. Doprinos civilnoga društva bit će osnažen kroz partnerstvo s javnim obrazovnim ustanovama što će pridonijeti većoj angažiranosti i vlasništvu nad projektnim rezultatima te stvaranju prilika za poticanje inovacija i izvaninstitucionalnog učenja.

Koje aktivnosti će se financirati u sklopu projekta?

Financirat će se aktivnosti usmjerene djeci i mladima te članovima njihovih obitelji, povezane s unapređenjem njihovih znanja i vještina o održivom razvoju.

Područje koje je obuhvaćeno projektom?

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva, a prihvatljivi partneri su javne obrazovne institucije (osnovne i srednje škole).

Koja je vrijednost projekta?

Vrijednost projekta je 5,28 milijuna CHF, a provodit će se u modalitetu otvorenih poziva za projektne prijedloge s ciljem financiranja otprilike 40 projekata organizacija civilnoga društva.

Koliko je predviđeno trajanje projekta?

Predviđeno trajanje pojedinog projekta financiranog kroz NGO blok darovnicu je do 24 mjeseca.

Partnerska blok darovnica

Koji je cilj projekta?

Cilj projekta je unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz povećanu suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva.

Koje aktivnosti će se financirati u sklopu projekta?

Financirat će se aktivnosti razmjene informacija, prijenosa znanja i iskustava i najbolje prakse između dviju država u području održivog razvoja.

Tko su prihvatljivi prijavitelji i partneri?

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne odgojno-obrazovne institucije te organizacije civilnoga društva.

Koja je vrijednost projekta?

Vrijednost projekta je 2,2 milijuna CHF, a provodit će se u modalitetu otvorenog poziva za projektne prijedloge s ciljem financiranja otprilike 20 partnerskih projekata.

Koliko je predviđeno trajanje projekta?

Predviđeno trajanje pojedinog projekta financiranog kroz NGO blok darovnicu je do 24 mjeseca.

Tenure Track pilot program (TTPP)

Što je “Tenure Track pilot program (TTPP)”?

„Tenure Track pilot program“ (skr. TTPP) je dio Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU, te predstavlja pilot model razvoja karijere za vrhunske mlade istraživače. Njegovom provedbom će se podržati razvoj novog sustava razvoja karijere i napredovanja u javnim istraživačkim organizacijama, čime se ujedno povećava međunarodna atraktivnost, prepoznavanje i vidljivost Hrvatskog istraživačkog sustava.
Pilot program provodi Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) u suradnji s Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (skr. EPFL). Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je nacionalna jedinica za koordinaciju programa dok je Ministarstvo znanosti i obrazovanja posredničko tijelo u implementaciji programa. Ukupan proračun pilot programa je 4.700.000,00 CHF, pri čemu švicarska kontribucija iznosi 85%, a hrvatska preostalih 15% CHF.

Što je cilj programa?

Cilj programa je pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Ovaj program za izvrsne mlade znanstvenike predstavlja novi model razvoja karijere na temelju jasnih i međunarodno konkurentnih i, što je još važnije, međunarodno usporedivih kriterija, zasnovanih na zaslugama. Novi pilot program usmjeren je na promociju izvrsnosti, podizanje inovativnih kapaciteta te u konačnici razvoj sustava mentorstva utemeljenog na kvalitetnim istraživanjima. Naglasak će biti stavljen na planove razvoja karijere mladih istraživača na projektu. Osim toga, aktivnosti istraživanja i razvoja trebale bi se usredotočiti na teme koje su od velike važnosti za tehnološki i gospodarski razvoj Republike Hrvatske.

Tko su korisnci Programa?

Ciljna skupina ovog programa su mladi istraživači u fazi uspostave svoje samostalne karijere, koji će biti odabrani putem javnog, otvorenog i transparentnog postupka odabira. Ovim mladim istraživačkima bit će osigurana financijska sredstva i znanstvena neovisnost kako bi pokrenuli svoju prvu istraživačku grupu. Voditelji projekata su mladi istraživači od čijeg je stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti proteklo između 2 i 7 godina. Istraživački timovi će se sastojati od pet članova, te će osim voditelja projekta uključivati jednog do dva doktoranda, te jednog do dva poslijedoktoranda.

Gdje će se provoditi projekti i što će uključivati?

Projekti će se provoditi na hrvatskim javnim znanstvenim organizacijama pri čemu je osnovni uvjet da ustanova ima iskustvo u provedbi istraživačkih aktivnosti na međunarodnoj razini te da timu može omogućiti slobodu i neovisnost u provođenju istraživanja. U okviru ovih projekata mladih znanstvenika osigurana su sredstva za troškove plaća članova tima, koje čine veći dio predviđenih troškova, troškove nabave opreme, istraživanja, putovanja povezanih s projektnim aktivnostima, troškove vidljivosti i promocije projekta te indirektne troškove. S obzirom na ukupni proračun pilot programa planira se financiranje 4 – 5 istraživačkih timova u trajanju do 6 godina.

Koji su očekivani ishodi i rezultati ovog programa?

Dugoročni očekivani ishod je razvoj novog modela razvoja karijere i napredovanja za mlade istraživače koji će prije svega biti zasnovan na međunarodnim kriterijima. Neposredni rezultati uključuju odabir izvrsnih istraživača koji će biti voditelji istraživačkih timova sastavljenih od izvrsnih postdoktoranada i doktoranada.