Tijela nadležna za projekt

Upravitelj programa:
Ured za udruge

Programski partner:
Naknado će se odrediti
Kandidati su švicarske javne ili privatne neprofitne organizacije koje mogu svojim znanjem i iskustvom doprinijeti građanskom angažmanu i/ili izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva

Švicarski doprinos:
7.62 milijuna CHF